Algemene voorwaarden

Phasellus rutrum placerat mauris, sed vestibulum mauris. Vestibulum accumsan libero aros, Nullam a erat semel felis eu hendrerit. Sed in ornare velit.

Algemene gebruiksvoorwaarden “Bullswap”

Gelieve deze algemene gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen , want zij bevatten belangrijke informatie over de rechten en plichten van Gebruikers in het kader van hun samenwerking met Bullswap en het gebruik van het Bullswap-platform. Zij omvatten verschillende beperkingen en uitsluitingen, alsook verbintenissen in verband met de nakoming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Huidige versie gepubliceerd op 04.01.2019

Huidige versie in werking getreden op 04.01.2019

Algemeen

Deze AGV betreffen de omschrijving van de modaliteiten en de voorwaarden waaronder de Gebruikers toegang hebben tot het Platform en/of de Diensten en het Platform en/of de Diensten mogen gebruiken. Door gebruik te maken van het Platform en/of de Diensten heeft de Gebruiker deze AGV integraal en onvoorwaardelijk aanvaard. De AGV omvatten het volledige akkoord van de Partijen betreffende het gebruik van het Platform en de Diensten. Alleen de AGV zijn bindend voor de Partijen in het kader van hun onderlinge relatie. De Gebruiker doet onherroepelijk afstand van zijn algemene voorwaarden, factuurvoorwaarden of andere contractuele clausules die betrekking zouden kunnen hebben op de samenwerking met Bullswap en deze zijn dus niet tegenstelbaar aan Bullswap, behoudens wanneer dit voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen tussen Partijen.

Deze AGV zijn niet van toepassing op de onderlinge rechtspositie tussen de Huurders en de Eigenaars omtrent de verhuring van Materieel. Deze worden exclusief beheerst door de Huurovereenkomsten die de Huurders en Eigenaars hieromtrent sluiten zonder dat Bullswap hierbij partij is. Deze AGV betreffen uitsluitend de relatie tussen Bullswap en de Gebruikers.

De dienst die Bullswap aanbiedt, bestaat uit het in contact brengen van Eigenaars en Huurders door middel van het Platform dat zij ontwikkeld heeft. Bullswap draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid aangaande de Huurovereenkomst of enige andere contractuele (of buitencontractuele) relatie tussen de Huurders en de Eigenaars. In die zin verhuurt Bullswap geen Materieel, noch via het Platform of de Diensten, noch via een ander kanaal (online of offline).

De Gebruiker verklaart dat hij vooraf aan de toegang tot het Platform en het gebruik van het Platform en/of de Dienst alle informatieve en technische eigenschappen die nodig zijn, heeft ontvangen zodat hij met volledige kennis van zaken het Platform en/of de Diensten gebruikt.Wijziging

Bullswap behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving het Platform en/of de Diensten te wijzigen, dan wel deze AGV te wijzigen, met inbegrip van de financiële voorwaarden van de Dienst.

Indien de AGV worden gewijzigd, zal de nieuwe versie gepubliceerd worden op de Websites en zullen de Gebruikers minstens 10 dagen voor de inwerkingtreding ervan een kennisgeving ontvangen. De nieuwe versie van de AGV zal onmiddellijk bij de inwerkintreding van toepassing op de onderlinge relatie tussen Bullswap en de Gebruikers en zal dan ook alle vorige versies van de AGV vervangen.

We passen eveneens de “Datum van de Laatste Aanpassing” aan, zoals vermeld bovenaan de AGV. De Gebruikers die deze AGV niet aanvaarden, dienen Bullswap hiervan op straffe van verval in kennis te stellen met een aangetekend schrijven uiterlijk voor de inwerkingtreding van de nieuwe versie van de AGV.. Indien een Gebruiker heeft meegedeeld de nieuwe AGV niet te aanvaarden, behoudt Bullswap zich het recht voor de Gebruiker te verwijderen van het Platform en hem de verdere toegang tot het Platform en de Diensten te ontzeggen, zonder dat hierbij enige vergoeding gevorderd kan worden van Bullswap.

ContentsDefinities" Advertentie: de advertentie van één of meerdere voor verhuring aangeboden Materieel door een Eigenaar via het Platform.

AGV”: onderhavige algemene huurvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden, dewelke integraal en onvoorwaardelijk zijn aanvaard door de Gebruikers door registratie op het Platform en/of door gebruik van het Platform;

" Huurder ": een natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor een afgesproken duur een materieel wil huren.

" Gebruiker ": een op het Platform ingeschreven Gebruiker die de AGV heeft aanvaard.

" Gebruiker ": een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van het Platform en/of gebruik maakt van de Diensten van Bullswap.

Werf”: de plaats of de plaatsen waar de Huurder werken uitvoert waarvoor hij het Materieel wenst in te zetten, op limitatieve wijze gespecifieerd door de Huurder bij de aanvraag van een Offerte.

Bedieningspersoneel”: personeel van de Eigenaar dat instaat voor het uitvoeren van de volgende Diensten: de opstelling, de bediening, de afbouw van het Materieel op de Werf en het occasioneel transport van het Materieel.

Materieel: het door de Eigenaar aan de Huurder verhuurde materieel zoals in de Offerte en/of Orderbevestiging omschreven. Als Materieel wordt o.a. beschouwd: tuigen (kranen, bulldozers, containers, enz), toebehoren (manbakken, …) en andere accessoires die dienstig kunnen zijn voor het gebruik van de tuigen.

" Bullswap ", " wij " of " ons/onze ": Bullswap BVBA, vennootschap gelegen te Slingerweg 62,3600 Genk, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0699.556.476 (RPR Antwerpen, Afdeling Tongeren).

Platform” de Websites, de mobiele applicatie Bullswap en het platform dat op de site en de applicatie wordt aangeboden voor het aanbieden van de diensten van Bullswap.

Eigenaars” de Gebruiker die door middel van het Platform zijn Materieel ter beschikking wil stellen voor verhuring en waarvan hij hetzij de exclusieve eigenaar is, hetzij op basis van enige overeenkomst een exclusief gebruiksrecht heeft( bv. leasing, renting).

Websites de door Bullswap geregistreerde websites www.bullswap.com; www.bullswap.be en www.bullswap.nl waarop het Platform beschikbaar is.

Diensten” de diensten die Bullswap aanbiedt op haar Platform en waarbij zij Huurders en Eigenaars in contact wil brengen voor het verhuur van Materieel.

Gebruikersruimte” de pagina’s op de Websites die voorbehouden zijn voor Gebruikers na inschrijving op het Platform en dewelke toegankelijk is door zich aan te melden op het Platform met de identificatiecodes overeenkomstig artikel 4 van deze AGV.

Huurovereenkomst” de huurovereenkomst die wordt gesloten tussen de Huurder en de Eigenaar aangaande de huur van het Materiaal en waarin de huurvoorwaarden zijn opgenomen, aangehecht als bijlage 1 bij deze AGV.De Eigenaars en de Huurders, en meer algemeen alle personen die de Diensten via de Site of via de Apps gebruiken, worden “ Gebruikers” genoemd. De Gebruikers en Bullswap worden samen de “ Partijen ” genoemd.Toegangsvoorwaarden en andere

Inschrijving op de website


De Dienst is uitsluitend toegankelijk en mag enkel worden gebruikt door Gebruikers die op het Platform zijn ingeschreven. Om zich te kunnen inschrijven op het Platform en toegang te hebben tot de Dienst, moeten de Gebruikers aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

Voor de Eigenaar:

Op het Platform ingeschreven zijn onder zijn/haar echte identiteit (met vermelding rechtsvorm) en zijn/haar echte adres en bedrijfsvestiging hebben aangegeven, samen met het ondernemingsnummer.

Een telefoonnummer en e-mail adres hebben gegeven waarop de Eigenaar daadwerkelijk bereikbaar is (prepaid simkaarten zijn uitgesloten);

Uitsluitend Materieel voor verhuring aanbieden waarvan hij/zij eigenaar is en blijft gedurende de volledige looptijd van de huur, dan wel waarvan hij/zij het exclusieve gebruiksrecht heeft (bv. leasing, renting), zonder dat enige derde partij enig recht (contractueel dan wel wettelijk) kan laten gelden dat de verhuring van het Materieel verbiedt of kan verhinderen.

Uitsluitend Materieel te huur aanbieden dat (i) dat in overeenstemming is met alle toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten, (ii) waarvan de door de fabrikant aanbevolen onderhoudsbeurten en controles (tijdig en correct) werden verricht en (iii) waarvan alle veiligheidsuitrusting in perfecte staat is, met name de banden, de remmen, de koplampen en verlichting, stuurinrichting, veiligheidsgordels en waarbij alle nodige veiligheidsvoorzieningen uiteraard aanwezig zijn bij het Materieel dat wordt verhuurd.

Uitsluitend Materieel te huur aanbieden die het hele jaar voldoende verzekerd zijn ofwel via een eigen machineverzekering die verhuur aan derde partijen toelaat ofwel door gebruik te maken van de machineverzekering die verzekeringsmakelaars aanbieden in samenwerking met Bullswap.

uitsluitend informatie aan te bieden die waarheidsgetrouwe, exacte, volledige en actuele inlichtingen geven worden omtrent het Materieel.

Voor alle Gebruikers:

Indien de Gebruiker verkeerde informatie zou meedelen of meegedeeld hebben, heeft Bullswap eenzijdig het recht om onmiddellijk zonder vooropzeg of schadevergoeding en zonder ingebrekestelling de samenwerking met de betrokken Gebruiker(s) stop te zetten en hem/haar de verdere toegang tot het Platform en/of de Diensten ontzeggen, onverminderd het recht van Bullswap om schadevergoeding te vorderen voor de schade die zij geleden heeft, dewelke forfaitair begroot wordt op minimaal 20.000 EUR (zijnde de redelijkerwijs voorzienbare schade). Een inbreuk op deze AGV (zoals bv. het meedelen van onjuiste informatie) kan eveneens tot gevolg hebben dat de betrokken Gebruiker(s) de in artikel 5.f voorziene verzekering verliest. De Gebruiker verbindt zich ertoe om alle door Bullswap gevraagde informatie en stukken op eerste verzoek voor te leggen inzake het Materieel.

Bullswap behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen en naar eigen goeddunken een inschrijving op de Site te aanvaarden of te weigeren en de Gebruikersruimte van een Gebruiker die deze AGV niet naleeft op te schorsen en/of te schrappen, zoals bijvoorbeeld voor:

- Een Gebruiker die een ongepaste of respectloze houding aanneemt tegenover andere Gebruikers, Bullswap en/of haar aangestelden.;

- Een Gebruiker die betrokken is onwettige praktijken al dan niet door gebruik van het Platform en/of de Diensten ;

- Een Gebruiker die het Platform op frauduleuze wijze gebruikt;

- Een Gebruiker die het Platform of deze AGV omzeilt;

- Een Gebruiker die in gebreke blijft haar verbintenissen opzichtens Bullswap na te komen, zoals bv. de betaling van facturen;

- Een Gebruiker die een inbreuk begaat op deze AGV.

Vertrouwelijkheid en identificatiecodesBij inschrijving op het Platform creëert de Gebruiker een Gebruikersruimte en kiest hij een login (zijnde zijn e-mailadres) en een wachtwoord (hierna: de “ Identificatiecodes ”) De Identificatiecodes zijn persoonlijk, vertrouwelijk en niet-overdraagbaar.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om zijn Identificatiecodes vertrouwelijk te houden en aan niemand mee te delen. Indien de Gebruiker zijn Identificatiecodes verliest of heeft verspreid, moet hij Bullswap onverwijld daarvan in kennis stellen. Bullswap zal dan zo spoedig als mogelijk overgaan tot de annulering en/of aanpassing van de Identificatiecodes.

De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor zijn Identificatiecodes, ook in geval van verlies, en de gevolgen van een eventuele onrechtmatige toegang tot de Gebruikersruimte door derden.

KYC beleid (“know-your-customer”)Bullswap mag op eender welk ogenblik de identiteitsgegevens van een Gebruiker additioneel controleren door op het opvragen van alle gegevens die hiervoor relevant kunnen zijn.

In dit geval moet de Gebruiker aan Bullswap op eerste verzoek de gevraagde gegevens bezorgen.

In elk geval is Bullswap verplicht bepaalde persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Door het gebruiken van het Platform en door u in te schrijven als Gebruiker, erkent en accepteert u het verwerken van uw persoonsgegevens door Bullswap overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de bepalingen van de privacy policy inzake bescherming van persoonsgegevens.

Beschikbaarheid van de site en van de dienstenBullswap zal alle redelijke inspanningen leveren om de continuïteit van het Platform en de Diensten zo goed mogelijk te vrijwaren. De Gebruikers erkennen dat Bullswap terzake geen garantie kan geven omtrent de permanente beschikbaarheid van het Platform, onder meer in het geval van enige storing, defect, onderhoudsinterventies of andere ingrepen die nodig of nuttig zijn om Platform optimaal te laten werken of te verbeteren, alsmede bij overmacht of bij een gebeurtenis die buiten de controle of de wil van Bullswap valt. De Gebruiker weet perfect dat het Platform en/of de Diensten te allen tijde kunnen worden opgeschort, zonder vooropzeg en zonder dat een schadevergoeding verschuldigd is aan de Gebruiker. Bullswap kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld ingevolge enige onderbreking in de beschikbaarheid van het Platform, inclusief wanneer hierdoor een Huurovereenkomst niet tot stand is gekomen of niet (volledig) is uitgevoerd.

Wanneer een slechte werking of een anomalie de goede werking van het Platform of de levering van de Dienst zouden verhinderen, zal Bullswap binnen een zo kort mogelijke tijdspanne alle mogelijke maatregelen nemen het Platform en/of de Dienst te herstellen.

Per e-mail en telefonisch is bijstand bij het gebruik van het Platform en de Diensten beschikbaar onder “contactinformatie en openingsuren van de klantendienst” in de wettelijke vermeldingen. Problemen met het internet of informaticamateriaal van de Gebruiker vallen niet onder deze bijstand.

Omschrijving van de diensten

Dienst van de identiteitsverificatie


Op basis van de gegevens die aan haar worden verstrekt door de Gebruikers, zal Bullswap zo goed mogelijk trachten de identiteitsgegevens van de Gebruikers te controleren. De Gebruikers erkennen dat Bullswap zich hiervoor uiteraard moet baseren op de gegevens die door de Gebruikers verstrekt worden (zonder dat zij daarvan de juistheid kan controleren). Om deze reden kan Bullswap in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden in de identiteitsgegevens van de Gebruikers (al dan niet opzettelijk) of schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.

Beheer van betalingenBullswap zal instaan voor het beheer van de betalingen in verband met de verhuringen die door een Gebruiker verschuldigd zijn aan een andere Gebruiker. Deze betalingen kunnen bijvoorbeeld de huurprijs, kilometervergoedingen, transportkosten of andere kosten zijn. Zij kunnen eveneens boetes betreffen die door een Gebruiker aan een andere Gebruiker verschuldigd zijn op grond van de Huurovereenkomst. Het versturen van deze betalingen door de Eigenaar zal via het online betalingssysteem ‘Mollie’ of via het gebruik van eigen betalingstools gebeuren voor zover deze door Bullswap aanvaard zijn geworden.

De betalingsdienst die Bullswap ter beschikking stelt, kan enkel gebruikt worden voor regulieren betalingen en niet voor de betaling van vergoedingen die hun oorzaak vinden in de uitvoering van een gerechtelijke or arbitrale beslissing ten gevolge van een geschil tussen twee of meer Gebruikers.


Verzekeringen

In het kader van de Huurovereenkomsten, biedt Bullswap de Gebruikers de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten in samenwerking met een erkende verzekeringsmakelaar/verzekeringsinstelling. Een aantal verzekeringen zijn verplicht, andere zijn optioneel.

Met deze verzekeringen kan de Eigenaar eventuele door de Huurder veroorzaakte schade dekken, en kunnen de Huurders het bedrag verlagen dat hen ten laste blijft in geval van aansprakelijkheid.

Overeenkomsten die gesloten worden buiten het Platform, kunnen geen gebruik maken van de verzekeringen die via Bullswap worden aangeboden door de verzekeringsmakelaar/verzekeringsinstelling.

In de bijlage 2 zijn alle condities terug te vinden omtrent de machinebreukverzekering & kredietverzekering.Werking van het Platform

Advertenties voor materiaal


De Gebruikers kunnen Advertenties zetten voor het verhuur van Materieel. Om een advertentie te plaatsen, worden op het Platform meerdere vragen inzake het betrokken Materieel gesteld, met name over de locatie, de leeftijd, de kenmerken en de beschikbaarheid van het Materieel, de daarmee verband houdende regels en voorwaarden. De advertenties worden gepubliceerd via het Platform. De andere Gebruikers kunnen het Materieel reserveren via het Platform overeenkomstig de informatie die in de advertentie vermeld staat.

Advertenties zijn enkel mogelijk voor Materieel dat voldoet aan de vereisten omschreven in deze AGV.

De Gebruiker begrijpt en aanvaardt voor elke reserveringsaanvraag dat hij geen prijs kan vragen die hoger is dan de in de reserveringsaanvraag en/of Advertentie vermelde prijs.

De Gebruikers erkennen dat zij volledig aansprakelijk zijn voor de gepubliceerde Advertenties. Bijgevolg verklaren en garanderen de Gebruikers dat alle Advertenties en alle verhuringen door een Huurder van een in een Advertentie vermeld materieel, geen enkele inbreuk uitmaakt op enige overeenkomst, wet of andere toepasselijke regelgeving en dat zij dus in elk geval de rechten van derde partijen niet schenden. Bullswap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van overeenkomsten tussen de Eigenaar en een derde, dan wel andere schendingen van verbintenissen door de Eigenaar tegenover derden, dan wel schendingen van toepasselijke wetten en voorschriften.

Bullswap behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder vooropzeg en wegens om het even welke reden de toegang tot een Advertentie in te trekken of te deactiveren, inclusief Advertenties die Bullswap om één of andere reden bedenkelijk, in strijd met deze AGV of schadelijk voor het Platform acht.

Eventuele tools die Bullswap ter beschikking zou stellen van de Eigenaar om hem te helpen weloverwogen beslissingen te nemen m.b.t. de verhuring van het Materieel (zoals bv. de huurprijs) zijn louter indicatief. De Eigenaar erkent en aanvaardt dat hij exclusief verantwoordelijk is voor al zijn handelingen en nalatigheden, inclusief de bepaling van de huurvoorwaarden.
Verloop van een verhuring

In contact brengen

Zodra hij geschikt materieel heeft gevonden, kan de Huurder bij de Eigenaar een eenvoudig boekingsverzoek plaatsen via het Platform.

De Eigenaar wordt vervolgens per e-mail, per sms of per pushmelding, verwittigd van dit boekingsverzoek en beslist naar eigen inzicht of hij al dan niet een Huurovereenkomst met de betrokken Huurder wil sluiten:

 • als de Eigenaar de huuraanvraag aanvaardt, dan wordt de Huurder per e-mail verwittigd en moet hij overgaan tot de betaling van de huurprijs overeenkomstig de betalingsvoorwaarden voorzien in deze AGV. In voorkomend geval zijn de huurvoorwaarden van bijlage 1 van toepassing op de relatie tussen de Eigenaar en de Huurder. De betaling moet vervolgens verplicht worden uitgevoerd via het Platform met behulp van Bullswap (elk voorstel tot betaling buiten Bullswap zal worden beschouwd als een overtreding van deze AGV en kan leiden tot de schorsing of schrapping van de Gebruikersaccount). De verhuring wordt pas definitief zodra de betaling is uitgevoerd en de Eigenaar hier per e-mail een bevestiging van heeft ontvangen van Bullswap;

 • als de Eigenaar de verhuring weigert, wordt de Huurder hiervan verwittigd per e-mail.Zodra de verhuring wordt bevestigd tussen de Eigenaar en Huurder op Bullswap, en door de huurder betaald is, zijn de Eigenaar en de Huurder verplicht de huurvoorwaarden (bijlage 1) na te komen.

Keuze materieel & noodzakelijke voorbereidingen

De Huurder is als enige aansprakelijk voor de keuze van het Materieel en Diensten en voor de geschiktheid van het Materieel en Diensten voor zijn doeleinden, en in het bijzonder voor de te uit te voeren opdracht en de overeengekomen modaliteitenGebruiksvoorwaarden van de verschillende diensten

Dienst van identiteitsverificatieBullswap kan aan elke Gebruiker alle documenten opvragen die naar haar mening nodig of nuttig kunnen zijn ter verificatie van de identiteit, het Materieel en ter controle van de naleving van de voor de verhuring noodzakelijke voorwaarden.

HuurovereenkomstAlgemeen

Bij de verhuring van Materieel via het Platform, zijn de huurvoorwaarden van bijlage 1 van toepassing op de Huurovereenkomst. De Gebruikers erkennen dat elke Huurovereenkomst die via het Platform tot stand komt volgens deze huurvoorwaarden moeten gebeuren, zodat Bullswap de uniformiteit naar haar Gebruikers kan garanderen. Bullswap blijft echter een derde bij de juridische handeling van verhuring van het materieel (Bullswap is geen partij bij de Huurovereenkomst).

De huurvoorwaarden zijn een bijlage bij deze AGV maar zijn ook online beschikbaar onder de adressen:

www.bullswap.be

www.bullswap.nl

www.bullswap.comVerzekering

Algemeen

Wanneer de Eigenaars een Advertentie plaatsen, tekenen de Eigenaars in op een verzekering die hen verzekeringsdekking biedt gedurende de verhuring overeenkomstig de verzekeringswetgeving in het land van de verhuring. Het is mogelijk dat ze hier niet op willen intekenen in het geval dat hun eigen machinebreukverzekering, verhuren aan derde partijen reeds toelaat. De Eigenaars dienen dit zelf na te kijken, al dan niet na contact met hun verzekeringsmakelaar.

De Gebruiker erkent dat er omstandigheden kunnen zijn dat de verzekeraar (deze die via het Platform aangeboden wordt of de eigen verzekering) zijn tussenkomst weigert, in welk geval de Gebruikers zelfs aansprakelijk kunnen zijn voor alle kosten en alle gevolgen van hun handelen of nalaten. De Gebruikers erkennen dat dit hun eigen verantwoordelijkheid is en dat Bullswap terzake geen enkele verantwoordelijkheid draagt.

Indien men gebruik wil maken van de verzekering die Bullswap aanbiedt i.s.m. haar verzekeringsmakelaars, wordt automatisch ingetekend op de verzekering door de Gebruikers op het tijdstip van het plaatsen van de Advertentie. De eigenaar moet geen andere formaliteiten vervullen als aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

 • Alle betalingen moeten via het Bullswap platform uitgevoerd worden; en

 • De verlenging van een verhuring moet worden uitgevoerd op het Platform en worden vastgesteld in een bijkomende Huurovereenkomst. Zo niet zal het Materieel gedurende de gehele periode van verhuring niet verzekerd zijn via de door Bullswap aangeboden verzekering;

Om te kunnen genieten van een dekking van alle risico's, moet de Eigenaar het schadegeval melden overeenkomstig de voorwaarden van de verzekeringspolis (waarvan de algemene voorwaarden in bijlage 2 bij deze AGV zijn toegevoegd).

Deze polis geldt enkel maar tot machines met een maximum ouderdom van 10 jaar. Indien deze leeftijd overschreden is, zal ofwel de bestaande machineverzekering gelden of indien deze niet aanwezig is, zal het volledige risico door de eigenaar gedragen worden.

Financiële voorwaarden

Factuur & betalingsvoorwaardenFactuur & betalingsvoorwaarden

Het Platform heeft de mogelijkheid om op basis van kredietwaardigheid te beoordelen of een gebruiker toegang heeft tot het platform. De Gebruikers erkennen dat de kredietwaardigheid wordt beoordeeld op basis van de informatie die de Gebruikers hebben verschaft (en eventuele publiek beschikbare informatie), dit op basis van een computergestuurde analyse zonder dat Bullswap terzake tussenkomt.

Vanaf het moment dat de huurder & Eigenaar de verhuring aanvaard hebben, is de Huurovereenkomst bindend en zijn ze gebonden tot de annulatievoorwaarden die daarin vervat zijn.


 • Saldofactuur, al dan niet tussentijds op maandelijkse basis in geval van een langlopende huur, betaalbaar binnen 30 werkdagen.

De facturen van de Eigenaar zijn contant betaalbaar binnen de 30 dagen na de factuurdatum ter zetel van de Eigenaar op het rekeningnummer van het Platform die optreedt als betalingstussenpersoon en in naam en voor rekening van de Eigenaar de betalingen ontvangt voor doorstorting (na afhouding van haar commissie).

Na betaling van de factuur door de Huurder zal het platform de verschuldigde som, na afhouden van enkele kosten, binnen de 30 dagen na ontvangst van de betaling doorstorten naar de Eigenaar. Indien de Huurder de verschuldigde som niet heeft betaald, kan de Eigenaar deze invorderen. In geen geval kan Bullswap aansprakelijk worden gesteld voor de niet of niet volledige betaling van een factuur door de Huurder.

De kosten die Bullswap na ontvangst van de betaling in mindering brengt van het bedrag dat aan de Eigenaar wordt gestort omvatten:

 • Servicekosten

 • Algemene werkingskosten

 • Administratiekosten

(tussentijdse maandelijkse) saldofacturen zullen door Bullswap in naam en voor rekening van de Eigenaar automatisch gefactureerd worden aan de Huurder. De Eigenaar ontvangt een kopie van deze factuur. Voor de slotfactuur waar ook de additionele kosten (schoonmaak, te laat binnen brengen,…) in rekening worden gebracht zal door een manuele tussenkomst getriggered worden.

De facturen zullen verzonden worden via het platform naar het opgegeven e-mailadres voor facturatie en zullen ook online downloadbaar zijn in PDF vorm voor de Huurder en de Eigenaar. Online betaalmogelijkheid is ook voorzien via Mastercard, Visa, bankcontact,…. De Huurder is vrij in het kiezen van de gewenste betaalmethode, via het ‘Bullswap’ platform of via zijn eigen bank.

Indien een gedeelte van de factuur wordt geprotesteerd, dient het protest duidelijk aan te geven welk deel van de factuur wordt geprotesteerd en op welk bedrag dit protest betrekking heeft. Hoewel de factuur ongeacht het protest integraal verschuldigd en opeisbaar blijft, verbindt de Huurder zich ertoe om bij een gedeeltelijk protest minstens het niet-geprotesteerde bedrag of het bedrag dat overeenstemt met het niet-geprotesteerde deel, onmiddellijk te betalen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, zonder dat deze bepaling op enigerlei wijze afbreuk kan doen aan de verschuldigdheid en de opeisbaarheid van de andere delen en bedragen en aan de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden hierop.

Prijs van de verhuringDe dagprijzen, zoals omschreven op het Platform, zijn gebaseerd op huur/gebruik van max. 24 uur en de weekprijzen op huur/ gebruik van max. 168 uur en de maandprijzen op huur/gebruik van max. 672 uur (m.u.v. machines met een urenteller; hierbij is de dagprijs gebaseerd op 8 draaiuren en de weekprijs op 40 draaiuren en de maandprijs op 160 uren. Voor meer draaiuren geldt een toeslag) en zijn exclusief B.T.W., onderhoud, brandstof, olie, transport, milieuheffing, reiniging, toeslag voor schade-afkoop- en brand-/diefstalregelingen.

De prijzen kunnen door de Eigenaar steeds gewijzigd worden voor verhuringen die na de wijziging afgesloten worden.

Berekening van de huurprijs

De uiteindelijke huurprijs die van toepassing is, wordt vermeld in het overzicht van de huuraanvraag op het Bullswap platform en in de Huurovereenkomst. Deze wordt berekend op het Materieel, per type tarief (dag, week, maand), vermenigvuldigd met de voorziene huurperiode.

De huurprijs is berekend op basis van de normale uitvoeringsmogelijkheid, zoals voorzien bij de contractsluiting. De Eigenaar is gerechtigd supplementaire kosten aan te rekenen voor bijkomende prestaties ingevolge abnormale omstandigheden en moeilijkheden, voorzienbaar of onvoorzienbaar (inclusief een verlenging van de huurperiode). Abnormale omstandigheden en moeilijkheden zijn deze die afwijken van het normale gebruik van het Materieel of van de normale uitvoering van de Werkzaamheden, waarbij de kleinste afwijking voldoende is.

Omvang van de huurprijs

De Huurprijs is, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, inclusief, olie, vetten, smeermiddelen en alle kosten vebronden aan de verhuring.

De Huurprijs is o.a. exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen,:

 • transportkosten in geval van niet-automobiel materieel,

 • BTW,

 • eventuele andere kosten, lasten, taksen of rechten, hierin inbegrepen maar niet beperkt tot de milieubijdrage of kilometerheffing die door enige overheid of andere instanties gevorderd worden naar aanleiding van de uitvoering van de Overeenkomst, zelfs indien deze ten tijde van de Orderbevestiging nog niet gekend of van toepassing waren.

Bovenstaande kosten die niet in de Huurprijs zijn inbegrepen, alsook de kosten van de verzekeringen zoals bepaald in deze AGV, vallen volledig ten laste van de Huurder.

De Eigenaars worden ervan in kennis gesteld dat de inkomsten die zij uit de verhuring van het Materieel halen, belastbaar zijn.Intellectuele eigendom


Bullswap is exclusief eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten in verband met tekst, afbeeldingen, geluid, videografie, software of alle andere onderdelen van het Platform (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), zoals onder meer het merk Bullswap en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden handelsnamen, logo’s e.d.. D

De Gebruiker verbindt er zich toe om de intellectuele eigendomsrechten van Bullswap niet te schenden. Geen enkele functionaliteit van het Platform, met name van print, download of verzending van e-mail, mag worden gebruikt door de Gebruiker met het doel of het effect dat een inbreuk kan worden gepleegd op intellectuele eigendomsrechten op het Platform en zijn onderdelen.

De Gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe:

om het Platform uitsluitend te gebruiken met de bedoeling om de dienst omschreven in artikel 5 te gebruiken;

om de intellectuele eigendomsrechten van Bullswap op haar Platform, de bestanddelen ervan en haar merken niet te schenden, noch de eventuele rechten van derden op deze elementen die zij via de Dienst online plaatsen;

om geen site of dienst op te zetten met de bedoeling om rechtstreeks of onrechtstreeks, gratis of tegen betaling, een volledig of gedeeltelijk identieke of vergelijkbare dienst als de Dienst aan te bieden, op te bouwen of proberen op te bouwen of iemand daarbij te helpen;

om de vertrouwelijkheid van de Identificatiecodes te bewaren en alle nodige maatregelen te nemen opdat derden, ongeacht hun hoedanigheid, geen toegang krijgen tot deze codes en om te verhinderen dat derden op onregelmatige wijze toegang krijgen tot de Dienst of een deel ervan;

om Bullswap onmiddellijk te informeren over het verlies van dergelijke codes, over het feit dat een derde toegang kreeg tot codes of over de verspreiding van de codes.

De naleving van bovenvermelde verbintenissen door de Gebruiker is een essentiële voorwaarde, bij gebreke waarvan Bullswap deze AGV niet zou hebben gesloten. Bijgevolg behoudt Bullswap zich het recht voor om de toegang van de Gebruiker tot het Platform en/of de Dienst op te schorten, en om de overeenkomst onmiddellijk en zonder vooropzeg te ontbinden, wanneer de Gebruiker de bovenvermelde verbintenissen volledig of gedeeltelijk niet naleeft, en dat onverminderd een schadevergoeding die verschuldigd kan zijn aan Bullswap, dan wel enig ander rechtsmiddel dat tegen de Gebruiker kan worden uitgeoefend.

Om de verstrekking van de diensten mogelijk te maken in overeenstemming met het doel van het Platform, verleent de Gebruiker Bullswap een niet-exclusieve licentie om de door de Gebruikers verstrekte inhoud en gegevens te gebruiken in het kader van uw gebruik van de diensten (hierna “Gebruiker Inhoud”). Om Bullswap in staat te stellen uit te zenden via het digitale netwerk en volgens iedere communicatieprotocol (inclusief internet en het mobiele netwerk), alsook de terbeschikkingstelling van de inhoud van het Platform aan het publiek, staat u Bullswap toe, voor de hele wereld en gedurende de hele periode van uw contractuele relatie met Bullswap, uw Gebruiker Inhoud te reproduceren, te vertegenwoordigen, aan te passen en te vertalen op de volgende wijze:

 • U staat Bullswap toe het geheel of een deel van uw Gebruiker Inhoud te reproduceren, op elke digitale opnamemedium, bekend of nog steeds onbekend, inclusief elke server, harde schijf, geheugenkaart, of iedere andere equivalente medium in elke vorm en middels welk proces, bekend of nog steeds onbekend, voor zover noodzakelijk in verband met iedere opslagoperatie, back-up, verzending of download gerelateerd aan de werking van de Site en het aanbieden van de Dienst

 • U staat Bullswap toe uw Gebruiker Inhoud aan te passen en te vertalen, alsook die aanpassingen te reproduceren op alle digitale dragers, huidige of toekomstige, aangegeven (i) hierboven, met het doel de Diensten, met name in verschillende talen, aan te bieden.

Beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheidHet Platform en de Dienst worden aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden. Bullswap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de slechte werking van het Platform, zoals met name onvolledige beschikbaarheid. Bullswap heeft een middelenverbintenis voor de levering van de Dienst en de terbeschikkingstelling van het Platform, en meer algemeen voor de uitvoering van de AGV.

De Gebruiker verklaart dat hij de kenmerken en de beperkingen van de online dienst aanvaardt, en dat hij in het bijzonder erkent:

 • dat hij kennis heeft van de grillen van de levering van online diensten, met name op het vlak van responstijd, mogelijke storingen en beschikbaarheid;

 • het aan hem is om alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de technische kenmerken van zijn computer en/of computernetwerk hem in staat stellen toegang te hebben tot de Site en de Dienst te gebruiken;

 • de enige verantwoordelijke te zijn voor de toegang tot internet;

 • dat het aan de Gebruiker is om alle passende maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op Internet circuleren of via een ander elektronisch middel worden opgelopen.


Bullswap geeft geen uitdrukkelijke of impliciete waarborg betreffende de beschikbaarheid of toegang tot het Platformen/of de continuïteit van de Diensten die zij aanbiedt. De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn keuze om van de Dienst gebruik te maken.

De Gebruikers erkennen en aanvaarden dat Bullswap niet verplicht is een achtergrondcontrole van zijn Gebruikers uit te voeren. Bullswap behoudt zich het recht de door de Gebruikers meegedeelde informatie en eventuele publieke registers, naar eigen inzicht, te verifiëren voor binnen de grenzen van het toepasselijk recht, en als het genoeg informatie bevat om een Gebruiker te identificeren..

Bullswap gaat ook niet over tot controle van de informatie die door de Gebruiker wordt meegedeeld in de Advertenties of de evaluaties. Alleen de Gebruiker geldt als auteur van de inhoud van de Advertenties en de evaluaties en deze inhoud blijft onder zijn exclusieve en volledige verantwoordelijkheid. Bullswap kan niet aansprakelijkheid worden gesteld indien de gebruiker valse, verkeerde, ongepaste of ongeoorloofde inlichtingen geeft.

Evenmin kan Bullswap aansprakelijk worden gesteld wanneer zij de toegang tot door een Gebruiker gepubliceerde informatie die kennelijk een ongeoorloofd karakter heeft, heeft verwijderd of onmogelijk heeft gemaakt.

De rol van Bullswap is uitsluitend beperkt tot het met elkaar in contact brengen van Eigenaars en Huurders. Bullswap komt nooit tussenbeide in het kader van de uitvoering of naleving van de Huurovereenkomst en alle rechten en plichten die op basis daarvan (of op basis van enige andere grond) tussen de Eigenaar en de Huurder zouden voortvloeien. De taken van Bullswap zijn beperkt tot het ter beschikking stellen van het Platform en het leveren van de Diensten. Bijgevolg kan Bullswap niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt geleden door Gebruikers ingevolge het gebruik van het Platform of het sluiten van een Huurovereenkomst.

Onverminderd andere bepalingen in de AGV en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, kan Bullswap enkel en alleen aansprakelijk gesteld worden in het geval van een ernstige grove fout of opzet vanwege Bullswap, haar wettelijke vertegenwoordigers of haar

Diverse bepalingen

Algemeen

De Partijen zijn onafhankelijk. De Partijen mogen geen verbintenissen aangaan in naam en voor rekening van de andere partij. Elke Partij handelt in eigen naam en voor eigen rekening. Geen enkele bepaling van de AGV kan in die zin worden uitgelegd dat tussen de Partijen een vennootschap, een mandaat, een relatie van vertegenwoordiger of van werkgever-werknemer ontstaat.

De AGV en de erin bedongen rechten en verbintenissen kunnen door de Gebruikers niet worden overgedragen op derden. Als een bepaling van deze AGV nietig is, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen.

De omstandigheid dat een Partij een verbintenis of een engagement van een andere Partij niet afdwingt, kan nooit voor de toekomst worden uitgelegd als een afstand van dit engagement of deze verbintenis.

Voor de uitvoering van de AGV komen de Partijen overeen om woonstkeuze te doen onder de volgende voorwaarden:

 • Voor Bullswap op het adres van haar maatschappelijke zetel, zoals vermeld in de wettelijke vermeldingen;

 • Voor de Gebruiker, op het adres vermeld op zijn inschrijving.


Overdracht van de overeenkomst

Het is de Huurder verboden om de rechten en verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid of onuitvoerbaarheid van een bepaling

Indien één of meer bepalingen van de van toepassing zijnde voorwaarden, om welke redenen dan ook, onwettig, ongeldig, nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, geheel of gedeeltelijk, zal deze onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid of onuitvoerbaarheid zich niet uitbreiden tot de overige voorwaarden. In voorkomend geval, zullen de Partijen naar best vermogen en te goeder trouw onderhandelen om deze bepaling te vervangen door een wettige, geldige, niet-nietige en uitvoerbare bepaling met een gelijkaardige economische uitwerking.

Toepasselijk recht

De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen van internationaal-privaatrechtelijke aard of andere regels die het recht van een andere jurisdictie buiten België van toepassing verklaren.

Bevoegde rechtbank

Enige en alle geschillen in verband met het sluiten, de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van de Overeenkomst zullen onderworpen zijn aan de exclusieve rechtsmacht en bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken te Limburg, Afdeling Hasselt.BIJLAGE 1: Voorwaarden verhuring

Algemeen

Bullswap is een derde bij de huurovereenkomst die wordt afgesloten tussen de Eigenaar en de Huurder. Bijgevolg heeft Bullswap geen verbintenissen op grond van deze overeenkomst en kan zij niet verantwoordelijk zijn voor mogelijke schendingen ervan.

De Eigenaar verhuurt het Materieel aan de Huurder. Het Materieel is niet voorzien of vergezeld van speciale toebehoren en toebehoren van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk in de communicatie op het platform vermeld.

De Eigenaar heeft te allen tijde het recht om voor de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beroep te doen op een derde partij.

De Huurder dient zelf de procedures, het Materieel en alle werken nodig voor de installatie en het gebruik van het Materieel en de uitvoering van zijn Werkzaamheden voor te bereiden. Dit behoort tot de exclusieve aansprakelijkheid van de Huurder. Indien het Materieel aan de Huurder wordt geleverd door terbeschikkingstelling in de lokalen of depots van de Eigenaar, dient de Huurder ook zelf de procedures, het materiaal en alle werken nodig voor het vervoer van het Materieel voor te bereiden.

De Huurder dient in alle geval, zonder dat deze opsomming limitatief is, o.a. in te staan voor:

 • het naleven van alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften,

 • de te bekomen administratieve verplichtingen van alle aard, hieronder inbegrepen milieuvergunningen, alle vereiste vergunningen voor de montage, gebruik, operatie en demontage van het Materieel,

 • de geschiktheid van de Werf, conform de bepalingen van artikel 6.2, en in het bijzonder voor:

 • de verantwoordelijkheid voor een KLIP aanvraag

 • de controle op ondergrondse putten en/of leidingen of (hoogte) hindernissen. Indien deze bestaan, dient dit tijdig schriftelijk door de Huurder aan de Eigenaar te worden bevestigd.

 • het maken van een geschikte toegangsweg naar de opstelplaats van het Materieel

 • het creëren van voldoende ruimte voor het opstellen van het Materieel zodat de werken op een veilige en vlotte manier

uitgevoerd kunnen worden

 • de instelling en de handhaving gedurende de huurperiode van alle noodzakelijke wegomleggingen, signalisaties, de afbakening van de los-, werk- en laadzones en parkeerverboden,

 • het aanwezig zijn van het noodzakelijk materieel en de benodigde veiligheidsvoorzieningen,

 • het verlenen van alle waarborgen ten gunste van derden naar aanleiding van de uitvoering van de Overeenkomst,

De Huurder moet de Eigenaar tijdig, correct en afdoende inlichten over alle specifieke kenmerken, eigenschappen en vereisten van de Werkzaamheden en de Werf.

Huurperiode

Begin van de huurperiode

De Huurperiode vangt aan op het ogenblik waarop het Materieel ter beschikking van de Huurder wordt gesteld, te beginnen op het ogenblik waarop het Materieel de lokalen of het depot van de Eigenaar of de plaats waar deze zich het laatst bevonden, verlaat en zich op weg begeeft naar de Werf van de Huurder. De tijdsregistratie van de Eigenaar geldt als bewijs.

Einde van de huurperiode

De huurperiode neemt een einde op het moment dat het Materieel is teruggeleverd op voormeld depot of op enige andere door de Eigenaar eenzijdig te bepalen locatie, ongeacht of het Materieel niet, nog niet of niet meer operationeel is of gebruikt wordt door de Huurder. De tijdsregistratie van de Eigenaar geldt als bewijs. De huurperiode kan altijd vroeger beëindigd worden maar er wordt steeds het volledige verhuurbedrag gefactureerd voor verhuringen minder dan 2 maand. Als de huur reeds langer bezig is dan 2 maand dan kan de huur kosteloos beëindigd worden.

De huurperiode en annulatie

In de bevestiging op het Platform bepalen de Partijen een termijn van de verhuring. Deze termijn is slechts indicatief. De Prijs blijft verschuldigd gedurende de gehele huurperiode.

Verlenging of wijziging van de in de Huurovereenkomst is enkel mogelijk met uitdrukkelijk akkoord van de Eigenaar dat gegeven moet worden op het Bullswap Platform.

In afwijking van het vorige Gebruiker heeft de Huurder het recht om een bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren volgens de voorwaarden vermeld in deze huurvoorwaarden. De annulatie dient via het Bullswap platform te gebeuren. De datum van ontvangst van deze aanvraag door de Eigenaar geldt als datum van de annulatie.Het annuleren van een huur

De Eigenaar van het Materieel en de Huurder kunnen op elk moment een verhuring, uitgevoerd op het Platform, annuleren. Deze annulering moet aangegeven worden op de website .

Annulering van een reservering door de Huurder

Bij annulatie van een Huurovereenkomst zullen onderstaande annulatie kosten in kaart gebracht worden indien de annulering plaatsvindt omwille van redenen die te wijten zijn aan de huurder (bijvoorbeeld en in niet-limitatieve opsomming: huurder niet beschikbaar, niet komen opdagen bij de checking,..;):

Annuleringstijdstip

Percentage

Randvoorwaarde

24 uur voor aanvang

70 % van het huurbedrag

Max 1 maand huur

1 week voor aanvang

60 % van het huurbedrag

Max 1 maand huur

2 weken voor aanvang

50 % van het huurbedrag

Max 1 maand huur

10 weken voor aanvang

40 % van het huurbedrag

Max 1 maand huur

Meer dan 10 weken voor aanvang

10 % van het huurbedrag

Max 1 maand huurDaarnaast kunnen eventuele transportkosten in rekening gebracht worden afhankelijk of dit reeds vastgelegd was.

De Huurder heeft de mogelijkheid de annuleringsreden aangegeven door de Eigenaar te betwisten. De vergoedingsaanvraag is aanvaardbaar als de Huurder kan aantonen dat de annulering van de reservering de verantwoordelijkheid is van de materiaal Eigenaar (bijvoorbeeld: onbeschikbaar, verkiest om te annuleren, is niet komen opdagen.)

Aanvragen voor betwisting moeten ingediend worden binnen de 24u via e-mail gemeld worden op ‘info@bullswap.com’ Aanvraag voor vergoeding en de bewijsdocumenten moeten als bijlage toegevoegd worden om de aanvraag te kunnen verantwoorden. Na deze periode kan Bullswap geen aanvraag openen.

Annulering door de Eigenaar:

Indien de annulering plaatsvindt om redenen eigen aan het Materieel (Eigenaar wil annuleren, het Materieel is niet langer beschikbaar, de Eigenaar komt niet opdagen), krijgt de Huurder de betaalde huurvergoeding terugbetaald.

Bij annulatie van een bestelling door de Eigenaar, is de Huurder gerechtig op de volgende annulatiekosten: Vergoeding van 2 maal de maandprijs met een minimum van 1000 en een maximum van 3000 euro.

De gronden voor het betwisten van een annulering:

De Huurder heeft de mogelijkheid de annuleringskosten te betwisten als hij/zij van mening is dat de huur niet plaats heeft kunnen vinden om redenen eigen aan het Materieel van de Eigenaar, zoals onder meer.

- De Eigenaar is niet in staat om de huur te verzekeren (niet beschikbaar, wenst te annuleren).

- Het Materieel komt niet overeen met de Advertentie of toont een veiligheidsprobleem.

- De Huurder kon de huur niet laten plaatsvinden door geval van overmacht. (faillissement van de opdrachtgever van de huurder, lock-out van het personeel van de huurder)

De Eigenaar heeft de mogelijkheid de gronden van annulering volgens de huurder te betwisten. De terugbetalingsaanvraag is toegelaten als Eigenaar kan aantonen dat de annulering van de reservering daadwerkelijk omwille van redenen eigen aan de Huurder heeft plaatsgevonden

De aanvraag voor het betwisten van een annulering moeten gedaan worden via e-mail naar ‘info@bullswap.com’ Aanvragen voor betwisting moeten ingediend worden binnen de 24u via e-mail gemeld worden op info@bullswap.com Aanvraag voor vergoeding en de bewijsdocumenten moeten als bijlage toegevoegd worden om de aanvraag te kunnen verantwoorden. Na deze periode kan Bullswap geen aanvraag openen.Voor het begin van de verhuring

Na met elkaar in contact te zijn gebracht via het Platform, zullen de Gebruikers op de afgesproken dag dat de huur aanvangt voor de terbeschikkingstelling van het materieel over te gaan tot de nodige verificaties, met name:

 • Voor de Eigenaar hebben de verificaties betrekking op de identiteit van de persoon & het bedrijf van de Huurder. De Eigenaar mag zich bij het begin van de verhuring voor deze verificaties laten vertegenwoordigen door een daartoe gemachtigde persoon.

De Eigenaar moet dus nooit zijn Materieel afgeven aan een Huurder als één van de controles een negatief resultaat oplevert. De Eigenaar mag dus de verhuring weigeren:

o als de persoon die bezit van het Materieel wil nemen niet de Huurder is;

o als de persoon die bezit van het Materieel wil nemen niet over de juiste vergunning bezitDe Huurder verbindt er zich toe om uiterst zorgvuldig om te gaan met het materieel en het terug te geven in dezelfde staat als toen hij er bezit van nam. De Huurder is aansprakelijk voor schade die aan het Materieel werd aangebracht gedurende de huurperiode, dus tussen het tijdstip van de bezitname van het Materieel en de teruggave ervan. Hij is als enige aansprakelijk voor inbreuken op de Wegcode die werden gepleegd met het Materieel gedurende de huurperiode.

Gedurende de verhuring

Bullswap voorziet in de nodige informatie voor de Gebruikers voor het goede verloop van de verhuringen. Deze inlichtingen zijn beschikbaar in het online Help Center, bereikbaar via het Platform.

Verlenging

Als een Huurder een reeds begonnen verhuring wenst te verlengen, moet hij dat doen via de Bullswap-Dienst. Het is mogelijk om via het Platform aan te vragen of de Eigenaar instemt met een eventuele verlenging en de betalingen die eruit voortvloeien te beheren. Als een Huurder een materieel in zijn bezit houdt na de oorspronkelijke periode van verhuring zonder online een verlenging te hebben gevalideerd, zijn de verzekeringsvoorwaarden omschreven in bijlage 2 van de AGV niet meer van toepassing op hem.

De verlenging van de verhuring wordt pas gevalideerd wanneer de toestemming van de Eigenaar werd verkregen en de betaling werd gedaan via het Platform.

Incident of probleem melden

De Huurder verbindt er zich toe de Eigenaar onmiddellijk alle problemen, defecten of ongevallen in verband met het Materieel mee te delen binnen de 24 uur nadat men kennis kreeg van het probleem, defect of ongeval (of er redelijkerwijs kennis van kon hebben).

Gebruik van hulp bij pech indien nodig

Bij een defect of schade mag de Huurder zelf geen reparaties aan het toestel uitvoeren mits uitdrukkelijke toestemming van de Eigenaar. Indien de eigenaar op het platform aangegeven heeft dat hij zelf voor technische bijstand zal zorgen, is deze partij verplicht binnen de 24 uur technische bijstand te voorzien om het probleem vast te stellen en een oplossing aan te bieden. Indien aangegeven via het platform dat de eigenaar gebruik wenst te maken van de technische dienstverlening partner van Bullswap zal deze instaan voor de technische bijstand om het probleem vast te stellen en een oplossing aan te bieden.

Verder zal de Eigenaar / technische dienstverlener indien nodig in vervangend Materieel voorzien. De additionele gemaakte kosten zullen afhankelijk van de oorzaak gedragen worden door de Eigenaar of de Huurder.

 • Slijtage: huurkost voor het voorzien van vervangtoestel voor Eigenaar

 • Externe oorzaak: huurkost voor de Huurder die het eventueel kan verhalen op eigen BA of BA van andere betrokken partij

Op het einde van de verhuring

Na de afgesproken afmelding vermelde einddatum, blijft de Huurder nog verantwoordelijk voor schade die is ontstaan tijdens de huurperiode.

De Eigenaar moet binnen de 2 werkdagen een eindafrekening opmaken op het Platform waar hij eventueel additionele kosten aan kan rekenen voor transport, ontbrekende brandstof, vuile staat of schade.

Contractuele tekortkomingen

Bepaling en vaststelling van contractuele tekortkomingen

De Huurder wordt o.a. beschouwd aan zijn contractuele verplichtingen tekort te komen in de volgende omstandigheden:

 • indien de Huurder het Materieel of een gedeelte hiervan, inclusief de eventuele installatie of montage hiervan, niet bewaart, onderhoudt of gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst zoals vastgelegd in de Contractuele Documenten of niet voldoet aan alle andere vereisten aan hem gesteld, uitdrukkelijk of volgens de handelsgebruiken, waarbij ook de lichtste contractuele fout in aanmerking komt,

 • indien de Huurder de betalingsvoorwaarden zoals bepaald in de AGV niet nakomt,

 • indien de Huurder niet voldoet aan de verzekeringsverplichtingen zoals bepaald in de AGV en de bijlage 2 bij deze AGV.

 • indien de Huurder één of meerdere verplichtingen vervat in de ze huurvoorwaarden niet nakomt.Zodra de Huurder een melding ontvangt van de Eigenaar waarin zijn in gebreke blijven wordt vastgesteld, moet de Huurder binnen de vijf werkdagen na deze melding zijn volledig en afdoende gemotiveerd verweer schriftelijk meedelen aan de Eigenaar en hierbij alle dienstige opmerkingen maken. In dit geschrift doet de Huurder eventueel voorstellen om zijn tekortkomingen recht te zetten.

Bij gebreke aan het verweer van de Huurder in deze zin en verzonden binnen de vijf werkdagen na de melding door de Eigenaar wordt de Huurder onweerlegbaar geacht in te stemmen met de inhoud van de melding. Dit zal worden beschouwd als een definitieve aanvaarding van zijn in gebreke zijn.

De Huurder meldt onmiddellijk en schriftelijk aan de Eigenaar elk feit of omstandigheid die zijn in gebreke zijn zou kunnen inhouden.

Middelen van optreden van de Eigenaar

Indien de Huurder een van zijn contractuele verplichtingen niet nakomt of niet voldoet aan alle andere vereisten aan hem gesteld, uitdrukkelijk of volgens de handelsgebruiken, waarbij ook de lichtste fout in aanmerking komt, heeft de Eigenaar het recht om onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling over te gaan tot, onder meer, het terugnemen van al het Materieel, zelfs diegene die de Huurder wel correct bewaart, onderhoudt en gebruikt, of deze te verwijderen van de Werf. De Huurder verleent daartoe vrije toegang en volle medewerking aan de Eigenaar.

De Huurder is gehouden tot het vergoeden van de Eigenaar van alle rechtstreekse of onrechtstreekse kosten en schade ten gevolge van deze maatregelen en ten gevolge van de niet-uitvoering van de Overeenkomst.

De Huurder is als enige verantwoordelijk voor de deugdelijke, tijdige en volledige uitvoering van de Overeenkomst in overeenstemming met de Contractuele Documenten en de toepasselijke wet- en regelgeving, zowel ten aanzien van de Eigenaar als ten aanzien van derden, met inbegrip voor de bewaring, onderhoud en gebruik van het Materieel inclusief de eventuele installatie en montage daarvan. Hij vergoedt alle schade aan het Materieel die door zijn contractuele tekortkoming rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt. Hij vrijwaart de Eigenaar voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen indien het Materieel, inclusief het eventuele vervoer, installatie en montage daarvan, schade berokkent aan derden of aan de Eigenaar of zijn aangestelden.

Indien de huurder 2 opeenvolgende maandelijkse facturen niet betaald heeft de Eigenaar het recht om zijn materiaal terug te halen.

Beëindiging van de overeenkomst

De Huurder meldt onmiddellijk en schriftelijk / via e-mail aan de Eigenaar elk feit of omstandigheid zoals hieronder beschreven die de Eigenaar het recht zou kunnen geven om de Overeenkomst te beëindigen.

Samenloop en kennelijk onvermogen

In geval van overlijden, aanvraag of vordering tot of vaststelling van faillissement, aanstelling van een voorlopige bewindvoerder of gerechtsmandataris, onbekwaamverklaring, of elke gelijkaardige toestand of procedure, vereffening, elke andere vorm van samenloop van schuldeisers die de Huurder treft, of elke andere indicatie van kennelijk onvermogen van de Huurder, heeft de Eigenaar het recht de Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig dit artikel. Deze optie komt enkel de Eigenaar toe. Dergelijke beëindiging wordt aan de Huurder of aan zijn rechtsopvolgers schriftelijk gemeld. Zij geeft geen enkel recht op vergoeding aan de Huurder. Daartegenover staat dat de Eigenaar, ingeval van dergelijke beëindiging, recht heeft op de forfaitaire schadevergoeding zoals bepaald in deze huurvoorwaarden.

De Eigenaar heeft in dit geval tevens het recht om, zonder opzeg en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het Materieel terug te nemen.

Contractuele tekortkoming

Wanneer de Huurder in gebreke is bij de uitvoering van de Overeenkomst, zoals o.a. vastgesteld in deze huurvoorwaarden, en indien de Huurder geen tijdig, regelmatig en rechtmatig verweer heeft medegedeeld aan de Eigenaar of zijn tekortkoming niet voldoende heeft geremedieerd binnen vijf kalenderdagen na vaststelling van de tekortkoming, heeft de Eigenaar het recht om onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling een einde te stellen aan de Overeenkomst of aan een nader bepaald deel van de huur. Hij zal aangetekend aan de Huurder melden dat hij van deze mogelijkheid gebruik maakt. Alle kosten verbonden aan deze ontbinding zullen gedragen worden door de tekortkomende Huurder. Dergelijke ontbinding geeft de Huurder geen enkel recht op vergoeding.

Forfaitaire schadevergoeding

Indien de Eigenaar een einde stelt aan de Overeenkomst wegens een contractuele tekortkoming van de Huurder zoals vastgelegd in de deze huurvoorwaarden of op basis van het gemene recht, heeft de Eigenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van de volledige Prijs voor de voorziene huurperiode, onder voorbehoud van het recht op een hogere schadevergoeding mits het bewijs door de Eigenaar van een grotere reële schade, vermits Partijen erkennen en vastleggen dat de Huurder omwille van de omstandigheden die de eenzijdige verbreking rechtvaardigen, definitief en onherroepelijk in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen.

Contractuele aansprakelijkheid en waarborgen

De Huurder is aansprakelijk voor alle fouten, gebreken, onvolkomenheden, misrekeningen, verzuim, onachtzaamheden, vertragingen en overige contractuele wanprestaties die hem toerekenbaar zijn. De Huurder vergoedt integraal de volledige schade en alle overige nadelige gevolgen, voorzienbaar of onvoorzienbaar, die de Eigenaar of derden ondergaan of ondervinden en die rechtstreeks of onrechtstreeks gegrond zijn op dergelijke fouten, gebreken, onvolkomenheden, misrekeningen, verzuim, onachtzaamheden, vertragingen en overige contractuele wanprestaties. In het bijzonder is de Eigenaar niet aansprakelijk voor schade die hem niet toerekenbaar is.

In het bijzonder is de Huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door een verkeerde opgave met betrekking tot het gewicht van de last waarvoor het Materieel wordt gebruikt, of door het feit dat het Materieel niet correct werd gebruikt volgens de regels van de kunst.

Behoudens andersluidende afspraken, is de Huurder eveneens volledig aansprakelijk voor het vervoer van het Materieel van en terug naar deze plaats van levering, bovenop zijn gebruikelijke aansprakelijkheid voor het verdere vervoer van het Materieel na levering.

Gedurende de gehele huurperiode ligt het risico van het Materieel bij de Huurder en is de Huurder als bewaarder van de zaak aansprakelijk voor alle schade aan het Materieel. De Huurder vergoedt de Eigenaar dan ook voor elke beschadiging aan of verlies van het Materieel, ongeacht de oorzaak hiervan, inclusief maar niet beperkt tot een contractuele tekortkoming van de Huurder, diefstal, vandalisme, voorziene en onvoorziene weeromstandigheden.

De Huurder verklaart uitdrukkelijk dat de Eigenaar jegens hem nooit aansprakelijk kan worden gesteld en hem nooit dient te vrijwaren in geval hij aangesproken wordt door derden in verband met de Werkzaamheden en de werken die zijn opgetrokken met behulp van het Materieel, of voor schade die de Huurder zou lijden indien hij aldus zou worden aangesproken door dergelijke derde, zelfs niet indien het Materieel werd gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst zoals vastgelegd in huurvoorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden die tussen de Eigenaar en de Huurder zijn besproken. De Huurder vrijwaart de Eigenaar tegen alle vorderingen van derden tot vergoeding van schade dewelke door het Materieel of door het gebruik van het Materieel tijdens de huurperiode aan derden zou zijn berokkend.

De Huurder vrijwaart tevens de Eigenaar, de met de Eigenaar verbonden vennootschappen zoals bepaald in artikel 11 van het Wetboek op de Vennootschappen, alsmede hun respectievelijke bestuurders, vertegenwoordigers, aangestelden of uitvoeringsagenten, tegen elke vordering van derden naar aanleiding van schade veroorzaakt door een contractuele tekortkoming van de Huurder, zijn personeel of het Materieel die zich op de Werf bevonden.

Indien de Eigenaar door derden wordt aangesproken voor zaken die verband kunnen houden met het Materieel, het Bedieningspersoneel, de Diensten, de Werkzaamheden, of de uitgevoerde werken, gebouwen en constructies die door middel van of gebruik makend van het Materieel zijn opgetrokken, zal de Huurder op eerste verzoek van de Eigenaar als partij vrijwillig tussenkomen in dit geschil, ongeacht of dit geschil aanhangig is voor een rechtbank of een arbitrage, en dit zelfs indien reeds een procedure tussen de Eigenaar en de Huurder loopt.

De Huurder dient elk schadegeval dat zich zou voordoen ter gelegenheid van het gebruik van het Materieel of de aanwezigheid van het Materieel op de Werf, onmiddellijk telefonisch te melden en binnen 24 uur via faxbericht of e-mail met een gedetailleerde omschrijving van alle relevante feiten te bevestigen aan de Eigenaar. Indien de Huurder niet aan de bepalingen van dit Gebruiker voldoet, vervalt definitief en onherroepelijk elk recht om lastens de Eigenaar enig verhaal of vordering in te stellen wat betreft dit schadegeval.

De Huurder doet eveneens afstand van alle vorderingen op de Eigenaar wegens stilstand of verminderde productiviteit van het Materieel, onder meer omwille van overmacht zoals onder meer omwille van storm, wind, mist, blikseminslag, overstroming, hoog of laag water, vorst, bevriezing, ijsgang, (gevaar van) (burger)oorlog, overheidsmaatregelen, oproer, sabotage, staking, lock-out, stoornissen in het verkeer, gebrek aan arbeidskrachten, quarantaine, ziekte van Bedieningspersoneel, brand, explosie, verzakking, instorting, wateroverlast, sluiting der of oponthoud bij grensposten, oponthoud in stations of toldiensten, defecten aan het Materieel, diefstal, vandalisme, daden van derden. Deze opsomming is niet limitatief.

In ieder geval wordt de aansprakelijkheid van de Eigenaar, zowel qua aard als qua omvang, in alle gevallen beperkt tot hetgeen effectief en daadwerkelijk vergoed zal worden binnen het kader van zijn burgerlijke aansprakelijkheidspolis. De Huurder erkent de inhoud hiervan inclusief de algemene en bijzondere polisvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze verzekeringspolis ligt ter inzage op het kantoor van de Eigenaar. Een verzekeringsattest wordt op eerste verzoek aan de Huurder bezorgd. De Huurder aanvaardt de vertrouwelijkheid van dit document te respecteren. De Eigenaar exonereert zich expliciet voor elke schade die het door de verzekering uitgekeerde bedrag overstijgt.

Alle door de Eigenaar of zijn onderaannemers uitgevoerde vervoersverrichtingen over de weg geschieden op basis van het CMR-verdrag of conform het aansprakelijkheidsregime eigen aan elke vervoersmodus.

De Eigenaar en/of zijn onderaannemers / leveranciers zullen nooit aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgschade van welke aard dan ook.

Bewaring en gebruik van het materieel

Bewaring en gebruik van het materieel

De Huurder wordt beschouwd als de bewaarder van het Materieel vanaf de eerste van de twee hierna bepaalde gebeurtenissen: de feitelijke terbeschikkingstelling van het Materieel aan de Huurder of de aankomst van het Materieel op de Werf. Het Materieel mag niet worden weggevoerd van de Werf of van de plaats waar de Eigenaar het heeft aangevoerd.

De Huurder verbindt er zich toe het Materieel uitsluitend te gebruiken en te laten gebruiken waarvoor het normalerwijze bestemd is. Hij zal het Materieel minstens gebruiken en laten gebruiken als een goede huisvader. De Werkzaamheden dienen te verlopen conform de instructies basisveiligheid VCA. De Huurder staat in voor de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het Materieel en de uitvoering van de Werkzaamheden.

De Eigenaar heeft te allen tijde het recht om de montage of het gebruik van het Materieel stil te leggen en te verbieden wegens omstandigheden die het veilig en deugdelijk gebruik ervan verhinderen of wegens omstandigheden die overmacht zouden kunnen uitmaken, zoals maar niet beperkt tot weersomstandigheden zoals storm, sneeuw, onweer of hevige windsnelheden.

Indien de Eigenaar geen Diensten moet verrichten op de Werf, krijgt de Huurder alle noodzakelijke instructies en voorschriften voor het in bedrijf stellen, het onderhoud, de veilige bediening en de werking van het Materieel, bij de levering van het Materieel. Indien dit niet bij de levering van het Materieel gebeurde, dient de Huurder deze instructies en voorschriften zelf uitdrukkelijk en schriftelijk op te vragen bij de Eigenaar. De Huurder zal zich nooit kunnen beroepen op het niet in kennis gebracht zijn van bovenstaande instructies en voorschriften. Hij zal het Materieel bewaren en gebruiken conform de instructies en voorschriften, volgens de specifieke eisen eigen aan het Materieel waarvan de Huurder kennis heeft of behoort te hebben.

Onderverhuur

Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Eigenaar, mag de Huurder het geheel of een gedeelte van het Materieel niet zelf in onderverhuur geven. Deze toestemming houdt geen enkele afstand of beperking in van de rechten van de Eigenaar die voortvloeien uit de huurvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

De Huurder die met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar het Materieel in onderverhuur geeft, verbiedt zijn onderhuurder op zijn beurt om het Materieel in onderverhuur te geven, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Huurder en de Eigenaar. De onderhuurders aan wie de Huurder het Materieel onderverhuurt, dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als de Huurder ingevolge de Contractuele Documenten. De Huurder legt aan zijn onderhuurders dezelfde verplichtingen op als degene die hij zelf heeft door de Contractuele Documenten.

De Huurder blijft zelf volledig aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst in overeenstemming met de Contractuele Documenten wanneer hij het Materieel geheel of gedeeltelijk aan derden onderverhuurt.

Merktekens

De Huurder onthoudt zich uitdrukkelijk van elke handeling waardoor de door de Eigenaar aangebrachte (reclame)teksten, afbeeldingen en merktekens op het Materieel, worden verwijderd, niet zichtbaar gemaakt of aan het oog onttrokken. Het is de Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar (reclame)teksten, afbeeldingen, naamsvermeldingen of merktekens aan te brengen op het Materieel.Levering materiaal door de Eigenaar

Levering

Tijdstip en plaats van de levering van het materieel

Het Materieel wordt geleverd op de Werf, tenzij anders overeengekomen in de afspraken tussen Eigenaar en Huurder. Het Materieel wordt geleverd op het tijdstip bepaald in de orderbevestiging op het platform.

De Huurder is ervoor verantwoordelijk dat er op de afgesproken plaats en tijdstip van levering een vertegenwoordiger van de Huurder aanwezig is om het Materieel in ontvangst te nemen.

De Eigenaar zal gerechtigd zijn om alle bijkomende kosten, die een gevolg zijn van een eventuele daaruit voortvloeiende vertraging integraal te verhalen op de Huurder, zoals, niet-limitatief, de kosten voor bijkomende voorbereidende handelingen alsook de schadevergoedingen voor immobilisatie van het Materieel en personeel, voor winstderving en voor de verstoring van de planning. De Huurder die nalaat het Materieel in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de Overeenkomst gebonden.

Indien er geen vertegenwoordiger van de Huurder aanwezig is om het Materieel in ontvangst te nemen, en de Huurder heeft te kennen gegeven dat de Eigenaar reeds het Materieel moet of mag opzetten of met de Werkzaamheden een aanvang moet of mag nemen, gebeurt dit op de exclusieve verantwoordelijkheid van de Huurder.

Indien het toestel een brandstoftank omvat moet deze in volle toestand worden afgeleverd. De Huurder zal dit bij de ontvangstname controleren.

Toegang tot de werf

De Huurder is als enige verantwoordelijk voor de onbelemmerde toegang van het Materieel tot de Werf.

Het behoort tot de exclusieve taak van de Huurder om ervoor te zorgen dat de Werf veilig en gemakkelijk bereik- en berijdbaar is voor het Materieel en het complementaire (transport) materieel. De ondergrond moet voldoende stevig en stabiel zijn om het transport, de veilige opstelling en het gebruik van het Materieel mogelijk te maken. Zolang aan voormelde vereisten niet is voldaan, is de Eigenaar gerechtigd om de levering en de eventuele montage van het Materieel op te schorten totdat aan deze vereisten voldaan is. De kosten veroorzaakt door onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid bij de levering van het Materieel op de Werf worden verhaald op de Huurder. Deze tijd wordt meegerekend in het bepalen van de huurperiode en de Eigenaar zal gerechtigd zijn om alle bijkomende kosten die een gevolg zijn van deze vertraging, zoals niet-limitatief de bijkomende voorbereidende handelingen en schadevergoedingen voor immobilisatie van het Materieel en personeel, voor winstderving en voor de verstoring van de planning, integraal te verhalen op de Huurder.

Materialen (schotten en rijplaten, e.d.) die eventueel in dit verband door de Eigenaar worden aangeleverd verminderen geenszins de verplichtingen van de Huurder zoals vastgelegd in de Contractuele Documenten.

De Huurder erkent uitdrukkelijk dat Eigenaar niet is gehouden tot een voorafgaandelijk onderzoek van de staat van de Werf. Het leveren, installeren, gebruiken van het Materieel of aanvatten van de Werkzaamheden door Bedieningspersoneel maakt geen aanvaarding uit van de toestand van de Werf.

Staat van het materiaal bij de levering

Het Materieel bevindt zich bij zijn aankomst op de Werf in goede staat en is vrij van enige gebreken, conform de Advertentie en de toepasselijke Belgische wet- en regelgeving, volkomen operationeel en is geschikt voor onmiddellijk gebruik. De Huurder zal dit bij de ontvangstname controleren.

Eigendom van het materieel

Het Materieel blijft eigendom van de Eigenaar.

De Huurder zal de Eigenaar vrijwaren tegen alle zakenrechtelijke aanspraken van derden op het Materieel, inzonderheid deze van zijn schuldeisers, evenals tegen alle bewarende en uitvoerende maatregelen door derden op het Materieel. De Huurder stelt de Eigenaar onmiddellijk schriftelijk in kennis van enige zakenrechtelijke aanspraak en bewarende of uitvoerende maatregelen op het Materieel door derden. De Huurder brengt in dergelijk geval eveneens de derden die de zakenrechtelijke aanspraken maken of beslag leggen op de hoogte van het feit dat het Materieel eigendom is van de Eigenaar.

Teruggave van het materieel

De Huurder is gehouden de Eigenaar te vergoeden voor alle schade aan het Materieel die niet is ontstaan door het normale gebruik of de normale slijtage, en voor alle schade die niet veroorzaakt werd door fouten van de Eigenaar.

Indien de Eigenaar Diensten moet verrichten op de Werf, zal het Bedieningspersoneel melding maken van de afwijkingen van de staat en toestand van het Materieel waarin het zich bevond op het ogenblik dat het werd geleverd op de Werf.

Indien de Eigenaar geen Diensten moet verrichten op de Werf, vindt de teruggave in principe plaats waar de levering bij de aanvang van de huur is geschied. Indien het Materieel op de Werf werd geleverd of op een andere plaats buiten de lokalen of depots van de Eigenaar, haalt de Eigenaar het Materieel aldaar op. Indien het Materieel in de lokalen of depots van de Eigenaar aan de Huurder werd geleverd, brengt de Huurder het Materieel terug naar het betrokken lokaal of depot.

Indien het toestel een brandstoftank omvat, moet deze terug in volle toestand worden afgeleverd. De Eigenaar zal dit controleren bij het terug in ontvangst nemen van het Materieel.

Schade, panne en herstellingen

Meldingsplicht

De Huurder zal de staat en de operationele toestand van het Materieel nauwlettend opvolgen en onmiddellijk respectievelijk de Eigenaar telefonisch op de hoogte stellen in geval van een probleem, gebrek, defect, panne of schadegeval, of wanneer de werking van enig onderdeel van het Materieel niet voldoet aan de redelijke eisen die aan het Materieel kunnen worden gesteld.

Deze melding dient binnen de 24 uur gemeld te worden aan de Eigenaar en het Platform door een schriftelijke bevestiging per fax of e-mail naar info@bullswap.com, vergezeld van een omstandige beschrijving van het probleem, defect, gebrek, beschadiging of afwijking.

Herstellingen en normaal onderhoud

Het is de Huurder uitdrukkelijk verboden enige herstelling uit te voeren of te laten uitvoeren aan het Materieel, tenzij met voorafgaande en schriftelijke goedkeuring hiervoor van de Eigenaar. Indien de Huurder in strijd met deze bepaling toch herstellingen uitvoert of laat uitvoeren, is hij als enige aansprakelijk voor de meerkosten en schade die deze herstelling veroorzaakt in hoofde van de Eigenaar. Indien de herstelling deugdelijk en correct is uitgevoerd, doch zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar, zijn de kosten van deze herstelling volledig ten laste van de Huurder.

Alle herstellingen van het Materieel ten gevolge van panne, niet-werking of schadegeval ten gevolge van een verborgen gebrek, het normale gebruik of de normale slijtage van dit Materieel, worden uitgevoerd door de Eigenaar of een servicepartner van Bullswap indien hiervoor geopteerd is. In voorkomend geval zijn de kosten van de wisselstukken en de herstelling ten laste van de Eigenaar. De Eigenaar heeft het recht deze herstellingen en normaal onderhoud uit te voeren tijdens de huurperiode en desnoods op de Werf.

Alle herstellingen ten gevolge van panne, niet-werking of schadegeval ten gevolge van een andere oorzaak dan deze beschreven in het vorige Gebruiker, zijn ten laste van de Huurder. Deze herstellingen, hierbij inbegrepen de verplaatsingskosten van zijn personeel en de kosten van de wisselstukken, worden uitgevoerd door de Eigenaar tijdens de huurperiode en desnoods op de Werf en gefactureerd aan het gebruikelijke tarief, zoals voorafgaand aan de herstelling is meegedeeld aan de Huurder.

Invloed op de huurperiode en prijs

De huurperiode wordt opgeschort gedurende de tijd vereist voor de herstelling ten gevolge van panne, niet-werking of schadegeval ten gevolge van een verborgen gebrek, het normale gebruik of de normale slijtage van dit Materieel, voor zover de herstelling op geen enkele wijze wordt veroorzaakt, geheel of gedeeltelijk, door een wanprestatie of tekortkoming in hoofde van de Huurder.

Herstellingen ten gevolge van panne, niet-werking of schadegeval ten gevolge van een andere oorzaak dan een verborgen gebrek, het normale gebruik of de normale slijtage van dit Materieel, geven geen aanleiding tot de opschorting van de huurperiode gedurende de tijd vereist voor deze herstellingen.

De Huurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding wegens stilstand of wegens wijziging of verstoring van de planning van de werken op de Werf ten gevolge van herstellingen, onderhoud of keuring van welke aard en of ten gevolge van welke oorzaak dan ook. De Huurder kan eveneens geen aanspraak maken op een vergoeding wegens enige gevolgschade.

Al het Materieel wordt geacht afzonderlijk verhuurd te zijn. Panne of stilstand van of schade aan een specifiek Materieel dat leidt tot enig verlies in productiviteit van enig ander Materieel dat wel volkomen operationeel is, kan niet leiden tot enige reductie van de Prijs van dat laatste Materieel of van de dienstprijs voor de Diensten die met behulp van dit Materieel zouden worden uitgevoerd.

Bedieningspersoneel

Omwille van de specifieke vaardigheden vereist om het Materieel te bedienen, kan het Materieel geleverd worden met Bedieningspersoneel. Het Bedieningspersoneel of het personeel dat het Materieel op de Werf aflevert, volgt de instructies van de Huurder op de Werf voor zover deze noodzakelijk zijn voor de concrete uitvoering van de werken. Deze instructies hebben uitsluitend betrekking op de planning van de uit te voeren Werkzaamheden; de omstandigheden, procedures en handelswijzen van de opdrachtgever, waarmee rekening dient te worden gehouden voor het vervullen van de Werkzaamheden; de specifieke kenmerken, eigenschappen en vereisten van de Werkzaamheden en de Werf; toegang tot de locaties en/of faciliteiten van de opdrachtgever noodzakelijk voor het vervullen van de Werkzaamheden; gebruik van materiaal, faciliteiten en/of infrastructuur van de opdrachtgever, noodzakelijk voor het vervullen van de Werkzaamheden en alles m.b.t. veiligheid en gezondheid. Deze instructies impliceren geenszins een uitholling van het werkgeversgezag van de Eigenaar. De Huurder is in het bijzonder verantwoordelijk voor het onder de kraanhaak brengen, het aanslaan en het afpikken van de Last. De Huurder stelt daartoe bekwame handlangers aan en zorgt ervoor dat hij passend verzekerd is.

Indien de Eigenaar Diensten moet verrichten op de Werf , is het Bedieningspersoneel gekwalificeerd voor de uitvoering ervan.

De Huurder staat in voor het tijdig aanvragen, bezorgen en in stand houden van alle toegangsvereisten voor dit personeel tot de Werf zoals o.a. een toegangspas, veiligheidsvoorschriften en aanmeldingsprocedures. Deze opsomming is niet-limitatief.

De Huurder zal ervoor zorgen dat de werkomstandigheden op de Werf, in het bijzonder met betrekking tot de veiligheid en gezondheid, volledig in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving ter zake. Het behoort tot de verantwoordelijkheden van de Huurder om de betrokken preventieadviseur tijdig te informeren en op de hoogte te houden.

Indien de bij deze Overeenkomst bedoelde Diensten onderworpen zijn aan de registratie van de aanwezigheden in toepassing van Afdeling 4, Hoofdstuk V Van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zorgt de Huurder ervoor dat de Eigenaar tijdig op de hoogte wordt gebracht van deze verplichting en van het RSZ werkplaatsnummer en stelt de Huurder het registratiesysteem ter beschikking van de Eigenaar. De Huurder zal er tevens voor zorgen dat de Eigenaar reeds aangemeld staat in de gegevensbank van de RSZ op de juiste werkplaats.

In geval de Huurder de bepalingen onder dit artikel niet naleeft, en onverlet de andere bepalingen van de huidige Algemene Voorwaarden, heeft de Eigenaar het recht om alle schade, daarin begrepen maar niet beperkt tot alle geleden schade, boetes, kosten, nadelen van welke aard ook ten gevolge van deze niet-naleving, door te rekenen aan de Huurder, welke deze laatste integraal zal vergoeden, dit onverminderd alle overige rechten en middelen waarover de Eigenaar in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en/of de wet beschikt.

Vergoedingen die voorzien worden in de huurovereenkomst

Bullswap treedt op in naam en voor rekening van de Eigenaar voor de verwerking van de betaling van de schadevergoeding en de vergoedingen.

De betaling van de schadevergoeding aan de Eigenaar hangt af van de voorafgaande betaling ervan door de Huurder.

De Huurder wordt ervan in kennis gesteld dat de schadevergoedingen, franchises en dossierkosten rechtstreeks worden geïnd op het betalingsmiddel dat werd gebruikt voor de betaling van de verhuring op Bullswap, zodra de Eigenaar het bewijs levert van de aansprakelijkheid van de Huurder. De Huurder machtigt de inning van deze schadevergoeding en boetes door aanvaarding van de AGV.

Vertragingsvergoeding

Als de Huurder het Materieel later dan met de Eigenaar afgesproken teruggeeft, is hij per dag dat het Materieel te laat wordt binnengebracht moet hij een bedrag betalen gelijk aan 3 maal de dagprijs. Verder is hij ook de additionele transportkost verschuldigd.

Bij vertraging van meer als een dag moet door de Eigenaar een klacht wegens diefstal worden ingediend wanneer hij van de Huurder niets vernomen heeft.

Schoonmaakvergoeding

Indien het Materieel in een onaanvaardbare vuile toestand binnen als buiten worden teruggebracht. Dit moet gefotografeerd worden en kosten gelijk aan het aantal nodige uren voor reiniging mag in rekening worden gebracht, met een minimum van 150 EUR.

Ontbrekende brandstofvergoeding

Indien een gemotoriseerd Materieel niet met volle tank wordt teruggebracht mag de Eigenaar de ontbrekende brandstof aan de op dat ogenblik geldende marktprijs aanrekenen, met een minimum van 75 EUR.

Vergoeding en dienst vergoedingen wegens boetes

Een vergoeding voor een door de Eigenaar ontvangen boete voor een overtreding gedurende de periode van verhuring is van toepassing, als aanvulling op het bedrag van de boete en alle mogelijke inbeslagnamekosten wanneer het materieel onder de verantwoordelijkheid van de Huurder viel.BIJLAGE 2: Voorwaarden verzekering

Algemeen

De algemene voorwaarden van de verzekering die via het Bullswap Platform worden aangeboden, zijn aangehecht aan deze voorwaarden.

De verzekeringsdekking begint op het tijdstip waarop de Huurder verantwoordelijk wordt voor het materieel (datum en tijdstip op de huurovereenkomst gelden als bewijs) wanneer dat plaatsvindt op een tijdstip gedurende of na de eerste dag verhuring die werd gereserveerd via de Site of de Diensten.

De verzekeringsdekking eindigt op het tijdstip waarop de verhuurder het materieel teruggeeft (datum en tijdstip op de huurovereenkomst gelden als bewijs) wanneer dat plaatsvindt op een tijdstip gedurende of vóór de laatste dag verhuring die werd gereserveerd via de Site, of de Diensten.

Indien de Huurder bezit neemt van het materiaal voor de eerste halve dag verhuring of het materieel teruggeeft na de laatste halve dag verhuring, zal de verzekering de verhuring niet dekken, zelfs als de schade wordt opgelopen gedurende de looptijd van de verhuring.

Halve dagen verhuring omvatten de volgende periodes: “voor 12 uur” is een halve dag vanaf 0:00 tot 11:59, “na 12 uur” is een halve dag van 12:00 tot 23:59.

In het geval van vertraging van de Eigenaar bij de teruggave van het materieel, moeten de Eigenaar of de Huurder de overeenkomst verlengen op de Site, of wanneer dat niet mogelijk is, de Klantendienst van Bullswap contacteren (via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek “Contactinformatie en de openingstijden van de klantenservice” aan het begin van het document) vóór de beëindiging van de verhuring om een verlenging van de huurovereenkomst te vragen.

Bij een schadegeval (bijvoorbeeld diefstal van het materieel), verwittigt de Huurder onmiddellijk de Eigenaar en Bullswap per e-mail aan de klantendienst van Bullswap via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek “Contactinformatie en de openingstijden van de klantenservice” in de wettelijke vermeldingen. Indien er gewonden zijn of als de situatie een risico inhoudt, moet onmiddellijk de politie of de rijkswacht worden verwittigd.

Verzekeringen Eigenaar

Behoudens andersluidende bepalingen in de huurovereenkomst, zal de Eigenaar minstens de volgende verzekeringen afsluiten:

 • Een verzekering die verhuur aan externe partijen toelaat

  • Ofwel optie aanduiden op het platform

  • Ofwel reeds zelf in het bezit zijn van gelijkaardige verzekeringen voor het voorziene MaterieelDe door de Huurder onderschreven polissen bevatten een clausule met afstand van verhaal t.o.v. de Eigenaar en de met de Eigenaar verbonden vennootschappen (in de zin van artikel 11 van het Wetboek op de Vennootschappen), alsmede hun respectievelijke bestuurders, hun vertegenwoordigers, aangestelden of uitvoeringsagenten, onderaannemers.

De vrijstelling en de niet-gedekte risico’s zijn voor rekening van de Huurder.

Op eenvoudig verzoek van het ‘Bullswap’ Platform moet de Eigenaar een verzekeringsattest van de wettelijk verplichte verzekeringen alsmede van de verzekeringen zoals in dit artikel omschreven, voorleggen aan de Eigenaar waarin verklaard wordt dat de polissen zijn afgesloten en de premies werden betaald. De Huurder zal onmiddellijk, rechtstreeks en schriftelijk verwittigd worden door de verzekeraar en de Eigenaar bij wijziging, schorsing, vernietiging of opzegging van de poliswaarborgen.

Verzekering aangeboden door Bullswap

Op het platform kan de eigenaar zijn Materieel verzekeren door een door Allianz aangeboden verzekering. Onderstaand kan je de specificaties terug vinden.

Verzekerde voorwerpen

Het verhuurde werfmaterieel, maximum 10 jaar oud , zoals pompen, generators …

Worden niet verzekerd : de toestellen waarvoor een opbouw vereist is.

Voorwerp van de verzekering

Het verhuurde Materieel wordt verzekerd volgens het principe “alle risico’s behalve”, waardoor er een dekking verworven is voor alle materiële schade te wijten aan een plotselinge, onvoorzienbare of onafwendbare gebeurtenis ingevolge een niet uitgesloten gevaar of schade.

Als uitbreiding wordt de diefstal, met sporen van braak, van de volledige machine (geen onderdelen) volgens onderstaande modaliteiten eveneens verzekerd.Voornaamste verzekerde gevaren

 • Brand

 • Ontploffing

 • Bliksem

 • Storm en Hagel

 • Waterschade

 • Aanraking door voertuigen

 • De inwerking van de elektriciteit (meer bepaald kortsluiting, overstroom, overspanning, toevallige overbelasting) of van de bliksem, aan elektrische apparaten, machines en motoren

 • Diefstal met volgende uitbreidingen

 • diefstal voor werfmateriaal dat wegens grote of zwaarte niet ergens binnen kan opgeslagen worden. Dit materiaal dient dan wel rij onklaar gemaakt te worden door bijvoorbeeld batterijen te verwijderen, alle wielen te voorzien van wielklemmen, vast te leggen met zware kettingen aan niet verplaatsbare dingen, …

 • werfketen en containers op de werf worden aanzien als gebouw waardoor diefstal van inhoud van deze werfketen en container eveneens gedekt zijn in diefstal mits braak. Deze werfketen en containers dienen dus slotvast met een stevig slot of dergelijke afgesloten te zijn

Het transport van de toestellen (van verhuurder naar huurder en omgekeerd) en een dekking machinebreuk is niet verzekerd.

De bestaande beschadigingen en gebreken zijn eveneens niet gedekt.

Verzekerde bedragen

Het Materieel is in werkelijke waarde verzekerd.

Verzekeringsgebied

België + 50 km straal buurlanden

Vrijstellingen (niet geïndexeerd)

machines met een aankoopwaarde tot 100.000,00 euro : 500,00 euro per schadegeval

machines met een aankoopwaarde boven 100.000,00 euro : 2.500,00 euro per schadegeval

diefstal : 10 % van de schade per schadegeval (met uitzondering van de losse onderdelen waar de volledige waarde door de huurder verschuldigd is in het geval van vervreemding).

Om een volledig beeld te krijgen van de verleende waarborgen, is het noodzakelijk de geldende polis te consulteren.

In elk geval zullen de toepasselijke vrijstellingen voormelde bedragen per schadegeval niet overstijgen, ook niet wanneer een andere verzekering van toepassing is dan de verzekering die via het Bullswap Platform wordt aangeboden. Indien de vrijstelling van de eigen verzekering hoger ligt dan voormelde bedragen, zullen voormelde vrijstellingen voorrang hebben. In geen geval kan de Huurder dan aansprakelijk gesteld worden voor de hogere vrijstelling die de Eigenaar moet dragen.12